Hợp đồng

Ứng dụng hỗ trợ tạo hợp đồng trên cloud có thể ký và kiểm soát chặt chẽ.

Tạo mới dễ dàng với bất kỳ khách hàng nào với chi tiết thông tin cần thiết như giá trị hợp đồng, thời gian bắt đầu và kết thúc.

Sau khi tạo xong có thể nhập nội dung hợp đồng như trên Word, dễ dàng thêm các thông tin khách hàng trên hệ thống vào hợp đồng.

Dễ dàng để lại góp ý hoặc thảo luận cần thiết để hoàn tất hợp đồng.

Đính kèm file quan trọng của hợp đồng, dễ dàng kiểm soát.

Giao Task cho nhân viên cùng xử lý các công việc liên quan đến hợp đồng dễ dàng.